Ikonić Komerc|Rezana građa|Vrata|Prozori|Pelet

Zašto peleti?

 

  • Eko biogorivo
  • Visoka efikasnost
  • Jednostavna upotreba
  • Pakovano u vrećama
  • Obnovljivi izvor energije
  • Ekonomska isplativost

 Korištenje peleta kao materijala za ogrijev ima višestruke prednosti, kako za očuvanje životne sredine, tako i za korisnike. Grijanje na pelete je jeftino, sigurno i ekološki prihvatljivo. Peleti su ekonomski isplativo gorivo, iskorišćenosti do 98%. U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije, možete smanjiti troškove grijanja za 50%. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kWh/kg). Peleti proizvode više toplote nego nafta, prirodni gas ili cjepanice. 30 kg peleta obezbjeđuje da se prostor od 150 m2 grije 24 sata.Drvni peleti se proizvode od 100% prirodnih materijala i ne sadrže dodatna veziva, hemikalije ili aditive. Značajno smanjuju emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive. Velika razlika u komforu u poređenju sa korišćenjem uglja ili drveta je očigledna. Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrijevnog drveta. Prednosti ovog goriva je što može da se koristi na automatizovani način, slično kao tečna i gasovita goriva. Kotlovi za sagorijevanje drvnog peleta su opremljeni automatikom, koja vodi proces sagorevanja po zadatoj temperaturi prostora koji se grije. Uloga korisnika je da svakih nekoliko dana napuni spremnik, i da izbaci pepeo.

 Ikonić komerc pelet  proizvodi mljevenjem razne vrste drvnog otpada u primarnoj preradi (celulozno drvo, okorci, odrubci, okrajci i piljevina) koji se zatim u obliku piljevine presuje pod velikim pritiskom (bez dodavanja ikakvih primjesa) u valjkaste oblike. Pelet se prizvodi iz ekoloških, čistih domaćih vrsta drveta sledećih sastava:

70% jela/smreka i 30% bukva,

50% jela/smreka i 50% bukva.

100% jela.

Pakovanje

PE vreće od 15 kg

(70 vreća na paleti – 1050 kg)

Ovako pakovan pelet na paletama od 1050 kg u šleperskim isporukama, prilikom utovara tovari se 23 palete tj. 24 150 kg ili maksimalno u dozvoljenu bruto nosivost teretnog motornog vozila.

PE vreće od 1000 kg

takozvani BigBag težine 1000 kg, dimenzija 91 x 91 x 180 cm

Prilikom šleperske isporuke tovari se 24 vreće

Opis kvaliteta

Svojstvo

Jedinica

A1

A2

B

Standard 
za testiranje

Dijametar

mm

6±1 ili 8±1

6±1 ili 8±1

6±1 ili 8±1

ISO 17829

Dužina

mm

3,15<L≤40 4)

3,15<L≤40 4)

3,15<L≤40 4)

ISO 17829

Udio vlage

% 2)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

ISO 18134

Udio pepela

% 3)

≤ 0,7

≤ 1,2

≤ 2,0

ISO 18122

Mehanička izdržljivost

% 2)

≥ 98,0 5)

≥ 97,5 5)

≥ 97,5 5)

ISO 17831-1

Finoća (<3.15mm)

% 2)

≤1,0 6)(≤0,5 7))

≤1,0 6)(≤0,5 7))

≤1,0 6)(≤0,5 7))

ISO 18846

Temperatura peleta

ºC

≤ 40 8)

≤ 40 8)

≤ 40 8)

 

Donja toplotna moć

kWh/kg 2)

≥ 4,6 9)

≥ 4,6 9)

≥ 4,6 9)

ISO 18125

Nasipna gustina

Kg/m3 3)

600≤BD≤750

600≤BD≤750

600≤BD≤750

ISO 17828

Aditivi

% 2)

≤ 2 10)

≤ 2 10)

≤ 2 10)

 

Azot

% 3)

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 1,0

ISO 16948

Sumpor

% 3)

≤ 0,04

≤ 0,05

≤ 0,05

ISO 16994

Hlor

% 3)

≤ 0,02

≤ 0,02

≤ 0,03

ISO 16994

Temperatura def. pepela

ºC

≥ 1200

≥ 1100

≥ 1100

CEN/TC 15370-1

Arsen

mg/kg 3)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

ISO 16968

Kadmij

mg/kg 3)

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

ISO 16968

Hrom

mg/kg 3)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

ISO 16968

Bakar

mg/kg 3)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

ISO 16968

Olovo

mg/kg 3)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

ISO 16968

Živa

mg/kg 3)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

ISO 16968

Nikl

mg/kg 3)

≤ 10

≤ 10

≤ 10

ISO 16968

Cink

mg/kg 3)

≤ 100

≤ 100

≤ 100

ISO 16968